Polityka prywatności

Załącznik nr 3 - Polityka prywatności 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE (RODO) informuję, że: 
1.  Administratorem  danych  osobowych  Użytkowników  jest  Rally-Tech spółka z ograniczoną odpowiedznialnością, NIP 9372706184, REGON 
369377500, ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: sklep@rally-
tech.pl, tel. 603 90 30 50 
2. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można kontaktować 
się Administratorem danych w następujących formach: telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, listownie lub osobiście w siedzibie Administratora (dane do kontaktu zostały 
wskazane w ust. 1 
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: 
a) w celu realizacji zawartych umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
umowa zawarta z Administratorem, dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do 
realizacji  umowy  (art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO);  w  zakresie  danych  podanych  fakultatywnie 
podstawa prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
b) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta - podstawą 
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest 
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
c) w celu realizacji umów sprzedaży, zawieranych bez rejestracji Konta Klienta – podstawą 
prawną przetwarzania danych niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 
lit. b) RODO 
d) w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) 
e) w celach analitycznych i statystycznych oraz prowadzenia działań marketingowych postawą 
prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO), polegający na optymalizacji strony internetowej i poprawy jakości świadczonych usług oraz 
dostosowania ich do potrzeb użytkownika 
f) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą 
prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO) 
polegający na obronie jego praw 
g) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w 
szczególności  z  przepisów  podatkowych  i  przepisów  o  rachunkowości  –  podstawą  prawną 
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 
4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników są: 
a) podmioty, które współpracują z Administratorem w zakresie realizacji umów sprzedaży, tj. 
dostawcy zakupionych towarów oraz operatorzy płatniczy, jedynie w zakresie niezbędnym do 
realizacji umowy. 
b)  podmioty  odpowiedzialne  za  obsługę  systemów  informatycznych  i  sprzętu,  podmiot 
świadczący usługi księgowe oraz podmiot świadczący usługi prawne. 
Administrator  zastrzega  sobie  prawo  ujawnienia  wybranych  informacji  dotyczących  osoby, 
której  dane  dotyczą,  właściwym  organom  bądź  osobom  trzecim,  które  zgłoszą  żądanie 
udzielenia  takich  informacji,  w  oparciu  o  odpowiednią  podstawę  prawną  oraz  zgodnie  z 
przepisami obowiązującego prawa. 
5. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane, przez okres niezbędny dla realizacji celu 
przetwarzania danych, nie dłużej jednak, niż przez okres 10  lat. 
6. Użytkownik ma prawo do: 
a)  dostępu  do  danych  osobowych,  tj.  uzyskania  informacji,  czy  Administrator  danych 
przetwarza jego dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 
b)  sprostowania  danych  osobowych,  w  przypadku,  gdy  zdaniem  użytkownika  są  one 
nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
e) przeniesienia danych osobowych; f) jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) użytkownik ma prawo w 
każdej  chwili  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie  danych,  cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Użytkownik  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 
8.    Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może 
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy;  
9. Optymalizacja strony internetowej: 
a)  Strona  internetowej  Administratora,  w  celu  realizacji  usług  korzysta  z  plików  cookies, 
zgodnie  z  Polityką  Cookies,  stanowiącą  załącznik  nr  2  do  Regulaminu  sklepu.  Każdy 
użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej 
przeglądarce. 
b)  Celem  dostosowania  strony  internetowej  do  potrzeb  użytkownika  i  jej  optymalizacji,  w 
oparciu  o  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  Administrator  korzysta  z  usługi  Google  Analytics, 
dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics korzysta z plików cookies. Google Analytics 
służy  analizie  statystyk  strony,  czytelności  treści  i  zbieraniu  zanonimizowanych  danych, 
dotyczących  użytkowników  odwiedzających  stronę.  Użytkownik  może  pobrać  dodatek  do 
przeglądarki,  blokujący  Google  Analytics.  Dodatek  jest  dostępny  pod  tym  linkiem 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
c) Administrator, w celu realizacji oraz optymalizacji działań reklamowych w Internecie, w 
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  korzysta z technologii Google AdWords, dostarczanej przez 
Google  Inc.  Dane  użytkownika  są  zbierane  w  sposób  zanonimizowany.  W  ramach  usługi 
Google  AdWords  Administrator  korzysta  z  funkcji  remarketingu.  Funkcja  remarketingu 
pozwala  wyświetlać  użytkownikowi  strony  internetowej  na  innych  stronach  sieci  Google 
reklamy  dostosowane  do  jego  zainteresowań.  W  tym  celu  analizowane  jest  zachowanie 
użytkownika na stronie internetowej Administratora, np. to, jakimi ofertami użytkownik był 
zainteresowany, co pozwala na kierowanie do użytkownika reklamy, dostosowanej do jego 
zainteresowań, nawet podczas wizyty na innej stronie internetowej. Zbieranie informacji służy 
do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące personalizacji reklam w 
internecie, korzystając z poniższego linka: https://adssettings.google.com/  
 
 

Dostosuj zgodę